Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. QS-Expertise: QS-Expertise B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Vos van Steenwijklaan 75, 7902NP te Hoogeveen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68819749.

2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie QS-Expertise een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Partijen: QS-Expertise en de Opdrachtgever gezamenlijk.

4. Overeenkomst: iedere tussen QS-Expertise en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan QS-Expertise zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.

5. Diensten: alle diensten waartoe QS-Expertise zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder uiteenlopende diensten met betrekking tot schade-expertise begrepen kunnen zijn, zoals het onderzoeken van de toedracht en het vaststellen van schade bij particulieren en bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van brand, water, storm, diefstal, inbraak, reizen en aansprakelijkheid.

6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van QS-Expertise en iedere Overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door QS-Expertise worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aan de Opdrachtgever gericht aanbod van QS-Expertise is vrijblijvend, ook in geval door QS-Expertise is aangegeven dat het aanbod voor bepaalde tijd geldig is. QS-Expertise kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.

2. Indien het aanbod van QS-Expertise is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, staat de Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens. Aan een aanbod van QS-Expertise dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Voorts kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van QS-Expertise dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht QS-Expertise niet tot het nakomen van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Een aanbod van QS-Expertise geldt niet automatisch voor eventuele vervolgovereenkomsten tussen Partijen. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat QS-Expertise gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.

6. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van QS-Expertise, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij QS-Expertise anders aangeeft.

7. Indien QS-Expertise de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging, Schriftelijk en gemotiveerd bij QS-Expertise heeft geklaagd.

8. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN & DERDEN

1. Voor zover daartoe tussen Partijen niets uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, voert QS-Expertise de Overeenkomst uit naar eigen inzicht. QS-Expertise verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

2. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door QS-Expertise aangewezen wijze, aan QS-Expertise verstrekt, daaronder tevens begrepen de NAW- en contactgegevens met betrekking tot de Opdrachtgever zelf, alsmede die van diegene(n) die in het kader van de betreffende schade gedupeerde(n) zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan QS-Expertise beschikbaar gestelde informatie. QS-Expertise is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.

3. Indien en voor zover de Diensten op een door hem aangewezen locatie worden verleend en schadeonderzoek op die locatie dient plaats te vinden, staat de Opdrachtgever ervoor in dat QS-Expertise binnen het overeengekomen tijdsbestek de vrije toegang heeft tot die locatie en, indien nodig, de buitenruimten daarvan. QS-Expertise dient op die locatie bovendien kosteloos gebruik te kunnen maken alle daar aanwezige en in redelijkheid door QS-Expertise gewenste zaken en voorzieningen.

4. QS-Expertise is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, die evenwel over ten minste gelijke kwalificaties beschikken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

5. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is QS-Expertise niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventuele derden aan wie hij de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk overlaat. QS-Expertise is in elk geval nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die door hem eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en die prestaties verrichten anders dan ter uitoefening van het bedrijf van QS-Expertise, waaronder bijvoorbeeld schadeherstelbedrijven begrepen.

6. Onder geen beding aanvaardt QS-Expertise enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit is gebeurd op basis van een volmacht van de Opdrachtgever door QS-Expertise, dan wel op voordracht of advies van QS-Expertise.

7. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie QS-Expertise de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan QS-Expertise, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van QS-Expertise, zelf partij bij de Overeenkomst.

8. Het is mogelijk dat de eventuele derden aan wie QS-Expertise de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk overlaat, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. QS-Expertise gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe QS-Expertise zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is QS-Expertise mogelijk mede afhankelijk van de Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan QS-Expertise toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9, worden de verplichtingen van QS-Expertise opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.

2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan QS-Expertise toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van QS-Expertise niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever QS-Expertise Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en QS-Expertise na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

3. Indien QS-Expertise voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is QS-Expertise gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

4. Verzuim van QS-Expertise als gevolg van een aan QS-Expertise toerekenbare omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

In geval van gehele of gedeeltelijke tussentijdse annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever QS-Expertise daarvan Schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan QS-Expertise te vergoeden de winstderving dientengevolge voor QS-Expertise ontstaan, bestaande uit het bedrag waarop QS-Expertise ook aanspraak had gemaakt indien de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 7. | KLACHTEN

1. Eventuele klachten over de Diensten van QS-Expertise dienen door de Opdrachtgever onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan QS-Expertise mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen Schriftelijk en gemotiveerd aan QS-Expertise te worden bevestigd.

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt dat indien de klacht betrekking heeft op een QS-Expertise geleverd schaderapport of ander stuk, deze klacht binnen zeven dagen na ontvangst van het betreffende stuk, Schriftelijk en gemotiveerd bij QS-Expertise moet zijn ingediend, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het stuk aan de Overeenkomst beantwoordt, de Opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van QS-Expertise en QS-Expertise niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de Opdrachtgever ter zake geleden schade. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij QS-Expertise te worden ingediend.

3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor QS-Expertise uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.

4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. QS-Expertise is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst QS-Expertise ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is QS-Expertise gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door QS-Expertise op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die QS-Expertise ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

5. Indien QS-Expertise de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. QS-Expertise is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. QS-Expertise is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat QS-Expertise zijn verplichtingen had moeten nakomen.

3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van QS-Expertise opgeschort.

4. Indien de nakoming van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Indien QS-Expertise bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren, tenzij aan dat gedeelte geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Indien en voor zover de prijs op basis van nacalculatie is aangeboden, zoals in geval van een uurtarief, worden de daadwerkelijk gewerkte uren aan de Opdrachtgever doorberekend.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders door QS-Expertise is vermeld, zijn alle door hem vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.

3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de voor het overige op de factuur door QS-Expertise aangegeven wijze. Indien de Opdrachtgever evenwel in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen van QS-Expertise op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. QS-Expertise is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

5. Betaling door de Opdrachtgever dient te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.

7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. QS-Expertise draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan QS-Expertise kan worden toegerekend.

2. QS-Expertise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. QS-Expertise is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van QS-Expertise in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van QS-Expertise aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan QS-Expertise toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

3. QS-Expertise heeft te allen tijde het recht de schade van de Opdrachtgever waarvoor QS-Expertise, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, toch aansprakelijk is, te herstellen. De Opdrachtgever dient QS-Expertise hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van QS-Expertise ter zake vervalt.

4. De aansprakelijkheid van QS-Expertise is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van QS-Expertise betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van QS-Expertise nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van QS-Expertise, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van QS-Expertise dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

5. De Opdrachtgever vrijwaart QS-Expertise van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan QS-Expertise toerekenbaar is. Indien QS-Expertise uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden QS-Expertise zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is QS-Expertise, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van QS-Expertise en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van QS-Expertise.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van QS-Expertise wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen